Search Aadesh/Paripatrak Entry ( आदेश / परिपत्रक नोंद शोधा )


Search/शोधा


Viewखात्याचे नांवआदेश प्रकारआदेश वर्ग-1आदेश वर्ग-2आदेश नंबरआदेश दिनांकआदेश विषयई-ऑफिस नंबरजी.आर. लिंकशेरानोंद दिनांकनोंद घेणाऱ्याचे नांवमशिनसद्यस्थितीआदेश कोड
मुख्यलेखापाल कार्यालय आदेश खातेप्रमुख अधिकारखातेप्रमुख अधिकारजा क्र/मुले-४०11-06-2024 00:00:00वेतनातून प्राप्तीकर कपात करावाजा क्र/मुले-४०  -11-06-2024 15:08:44Darshana Katewal published 0000002058
आयुक्त कार्यालय आदेश खातेप्रमुख अधिकारखातेप्रमुख अधिकार195592011-06-2024 00:00:00माहिती अधिकार अधिनियम-२००५1955920  11-06-2024 15:22:21Darshana Katewal published 0000002059
आयुक्त कार्यालय आदेश खातेप्रमुख अधिकारखातेप्रमुख अधिकारजा.क्र.नआ/वै.वि.वाटप आदेश/४५09-05-2024 00:00:00विभाग वाटपजा.क्र.नआ/वै.वि.वाटप आदेश/४५  -09-05-2024 17:00:42Darshana Katewal published 0000002057
सामान्‍य प्राशासन विभाग आदेश खातेप्रमुख अधिकारखातेप्रमुख अधिकारजा.क्र.नआ/वै.वि.वाटप आदेश/4008-05-2024 00:00:00विभाग वाटप आदेशजा.क्र.नआ/वै.वि.वाटप आदेश/40 -08-05-2024 15:56:18Darshana Katewal published 0000002056
म.न.पा.बाहेरील खातेआदेश खातेप्रमुख अधिकारखातेप्रमुख अधिकारक्र.२०२४ /साशा/संकीर्ण/२ब /आर आर-६९०/१५७६ ८७१19-04-2024 00:00:00सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकिय कामाच्या त्रयस्त तांत्रिक लेखापरिक्षणाची कामे शासकीय तंत्रनिकेतन सोलापूर या संस्थेकडून करून घेणेबाबतक्र.२०२४ /साशा/संकीर्ण/२ब /आर आर-६९०/१५७६ -24-04-2024 12:25:30Darshana Katewal published 0000001056
                
123456789101112